mail ons: info@lemit.be

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen LemIT en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.

2. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per E-mail, per telex of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van LemIT.

3. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.

4. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door LemIT uitdrukkeIijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten.

5. Alle offertes en aanbiedingen door of namens LemIT zijn geheel vrijblijvend en kunnen door LemIT ingetrokken worden zolang LemIT een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers.

6. LemIT behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.

7. Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij LemIT geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een kopij van deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota’s van LemIT. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden.

8. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

Prijzen, tarieven en betaling

1. Alle prijzen en tarieven van LemIT zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming zal er een voorschot van 30% op het voorziene totaalbedrag exclusief btw van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan LemIT voordat deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling. Het saldo is verschuldigd bij de oplevering en aanvaarding van de opdracht. Dit voorschot staat los of een opdracht al dan niet volledig wordt uitgevoerd en is onder geen enkele voorwaarde terugvorderbaar.

3. Alle (premium) componenten en hulpmiddelen nodig voor de realisatie van een opdracht worden op voorhand betaald inclusief btw en dit voor de start met de uitvoering.

4. De kosten voor software tools, designs, thema’s en plugins van derde partijen, die fouten of tekortkomingen geven, worden enkel terug gestort indien van de originele auteur een terugbetaling aan lemIT wordt verkregen.

5.Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijzigingen onderhevig zijn, met uitzondering van het in de algemene voorwaarden bepaalde.

6. Indien terzake van de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal LemIT de bestede uren en gemaakte kosten maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven.

7. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde, behoudens andersluidend beding, acht, vijftien of dertig dagen na de factuurdatum, of contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden, al naargelang de duidelijke vermelding op de factuur waarvan onderhavige voorwaarden een integrerend deel van uitmaken.

8. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van LemIT vermeld op de factuur, of door contante betaling aan de zaakvoerder van LemIT.

9. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen per dag vertraging à rato van 15% op jaarbasis. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke van betaling op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd met 10 %, met een minimum van 50 € verhoogd, dit ten titel van vooruit vastgestelde en uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten. Bovendien zal voor de derde herinnering, per mail of brief, een vaste forfaitaire kostenvergoeding worden aangerekend van 25 €.

10. In geval van niet-betaling behoudt LemIT zich het recht om eventuele abonnementen op diensten van LemIT, of nog op de door haar verkochte, verhuurde of beheerde webhostings, websites, opleidingen, enzovoort tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van 75 € aangerekend worden.

11. In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt LemIT zich het uitdrukkelijke recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen.

12. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is LemIT bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de alsdan gerezen kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

13. Iedere klacht zal door LemIT grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten.

14. Klachten van de opdrachtgever over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan LemIT, zoniet worden zij als nietig aanzien. De schriftelijke klacht dient duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald.

15. De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

Aansprakelijkheid

1. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is LemIT slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.
Iedere aansprakelijkheid van LemIT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

LemIT is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens door LemIT gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor LemIT verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, binnen een termijn van twee weken, de schade per aangetekend schrijven aan LemIT heeft gemeld.

3. LemIT is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derde partij software tools, design, thema’s en plug-ins.

4. Tevens draagt lemIT geen aansprakelijkheid aan software of hardware of andere materialen, die niet door LemIT werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan LemIT niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan LemIT wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht.

5. De opdrachtgever vrijwaart LemIT voor alle schade die LemIT mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door LemIT geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen :

  • Aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van LemIT die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen.
  • Aanspraken van derden, werknemers van LemIT daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf.
  • Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door LemIT geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor LemIT verborgen was.

6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en van de door LemIT te verlenen diensten.

7. LemIT aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit hoofdstuk van de algemene voorwaarden blijkt.